Okamoto เสื้อผู้ชายมุสลิม เสื้อผู้ชายสไตล์ตะวันออกกลาง
หมวกละหมาด หมวกกาปิเยาะห์ หมวกอิสลาม
SARONG โสร่งผู้ชาย ผ้าโสร่งเย็บแล้ว ผ้านุ่งผู้ชาย
โต๊ปผู้ชาย เสื้อผู้ชายอิสลาม
ชุดอบายะห์ ชุดผู้หญิงมุสลิม